Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Smootdiensten die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (hierna “AFMELDEN.NL”);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en gebruikmaakt
van een/de dienst(en) van AFMELDEN.NL;
3. Dag: kalenderdag;
4. Dienst: de diensten/services geleverd door AFMELDEN.NL, omvat alle diensten op de website
www.afmelden.nl

Artikel 2 – Identiteit van AFMELDEN.NL
AFMELDEN.NL "onderdeel van Smootdiensten"
Gentiaanstraat 256 7322 BX Apeldoorn
E-mailadres: info@afmelden.nl
KvK-nummer: 67577768
BTW-identificatienummer: NL150988230B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst/ aanbod van AFMELDEN.NL. Bij het
gebruik maken van de dienst(en) van AFMELDEN.NL gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – De dienst
1. Indien een dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk bij de dienst vermeld.
2. De dienst bevat een omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van de dienst door de Consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in de tekst, de dienst, opzegtermijn, het opzeggen zelf, weergegeven
informatie en/of de adressen van aanbieders binden AFMELDEN.NL niet.
4. De Consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beheren van zijn/haar gegevens en eventueel
het op de juiste manier opzeggen van zijn/haar abonnement. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot: het correct
invoeren van de gegevens, het controleren van de gegevens, het bijhouden van de gegevens, bij opzeggen het
controleren van het adres van de aanbieder, bij opzeggen het zorg dragen van het voldoende frankeren en versturen
van de opzegbrief.
5. AFMELDEN.NL behoudt het recht om gebruikers van de dienst te benaderen via email, mits deze is gebruikt
voor een dienst van AFMELDEN.NL.

Artikel 5 – Vergelijkingen
1. De aanbiedingen weergegeven door AFMELDEN.NL komen tot stand door samenwerkingsverbanden met
derde partijen. Deze aanbiedingen worden door deze derden verstrekt.
2. Aan de aanbiedingen weergegeven door AFMELDEN.NL kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De Consument zal ten alle tijde de weergegeven prijzen en andere details van aanbiedingen zelf moeten
controleren alvorens akkoord te gaan met de aanbieding.
4. Typefouten en prijswijzigen kunnen niet ten laste worden gelegd aan AFMELDEN.NL.

Artikel 6 - Klachtenregeling
1. AFMELDEN.NL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de dienst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij AFMELDEN.NL, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij AFMELDEN.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
AFMELDEN.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 8 - VERGOEDING
1. Voor de betaalde opzegservice brengt AFMELDEN.NL eenmalig een vergoeding in rekening bij de Consument.
Deze wordt direct door de Consument afgerekend, alvorens de betaalde opzegservice wordt uitgevoerd. Er volgen
geen verdere betaalverzoeken.
2. Het Trial lidmaatschap bij AFMELDEN.NL is de eerste maand gratis. Na 1 maand zal de Consument het
lidmaatschap moeten upgraden naar Premium of Pro om lidmaatschap voort te zetten. Zonder betaling wordt het
lidmaatschap automatisch stopgezet.
3. Het Premium en/of Pro lidmaatschap bij AFMELDEN.NL wordt per jaar afgesloten. Voor elk jaar zijn de
lidmaatschapskosten verschuldigd door de Consument. Betaling geschiedt bij aanvang van het nieuwe jaar. Zowel
Premium als Pro lidmaatschappen stoppen automatisch na 1 jaar bij AFMELDEN.NL, indien niet verlengd. Na elk
jaar kan de Consument beslissen om het lidmaatschap te verlengen, te upgraden of niets te doen (stopzetten).
4. Zonder voldoende betaling van het lidmaatschap bij AFMELDEN.NL worden de gegevens van de Consument
automatisch verwijderd na 7 dagen.

<< pagina terug